ĐỐI ĐƯỢC VỢ

Tác giả:

Anh học trò khó lịch-sự bảnh bao người, đi khuyên giáo, tới nhằm cái nhà kia giàu có. Trong nhà thợ đương làm ầm ầm ạc ạc, cũng có tiếng thầy lang ( thầy thuốc) với thầy pháp tới đó nữa. 

Con gái nhà ấy đã đúng tuổi chưa có chồng, thấy vậy thì thương, ra nói rằng: "" Thôi đừng có đi khuyên giáo làm chi mà xấu hổ đạo học trò, để tôi ra cho một câu đối, ai đáp được trúng ý tôi thì tôi sẽ lấy người ấy làm chồng. 

Ai nấy nghe ham chợp rợp. Xin ra câu đối đi. Cô ấy ra rằng: 
"" Đế Nghiêu, đế Thuấn, đế Võ; Võ, Nghiêu, Thuấn, tam đế truyền hiền "". 
Chú thợ mộc hớp tớp đối lại rằng: 
"" Bào rà, bào tách, bào xoi; xoi, rà, tách, ba bào phạt mộc "". 
Thầy pháp cũng nóng đối rằng: 
"" Lôi thiên, lôi tướng, lôi bồng; bồng, thiên, tướng, tam thiềng trừ quỉ "". 
Thầy chùa xen vào đối rằng: 
"" Bồ đề, bồ Tát, bồ lương; lương, Đề, Tát, tam bồ cứu khổ "". 
Thầy lang lại đối rằng: 
"" Huỳnh cầm, huỳnh bá, huỳnh liên; liên, cầm, bá, tam huỳnh giải nhiệt "". 
Anh học trò lịch ịch ở sau, đối rằng: 
"" Vương Văn, Vương Khải, Vương Thang; Thang, Văn, Khải, tam vương kế thánh. 

Đối trúng ý, trúng đề, cô ấy chấm được. 

May cha chả là may; sẵn nhà, sẵn cửa, sẵn cơm, sẵn gạo; nhảy phóc vô đó một cái, sướng đã nên sướng ! 

(Chuyện khôi hài – Passe-temps – bài số 9)

Thảo luận cho bài: "ĐỐI ĐƯỢC VỢ"