Dối già

Tác giả:

Chuyện nói dối ngàn lần anh nhận lỗi
Em xin tha đừng hỏi tội dối già

Thảo luận cho bài: "Dối già"