Đời Không Có Em

Tác giả:


Đời không có em anh se~ so^’ng ddo*n co^i
Bao nhie^u dda(‘m say khi anh dda~ ye^u em
Đời không có em anh buo^`n che^t’ ddi tho^i
Em o*i ha~y cho anh mo^.t chu’t a^n ti`nh
La`m sao dde^? cho em hie^u? he^t’ anh dda^y
Tim anh nga^t’ nga^y con tim va^~n me^ say
La`m sao dde^? cho anh dduo*.c trai’ tim em
Em o*i noi’ ddi anh dda~ tro’t ye^u ro^i`
Ddo*i` kho^ng co’ em anh se~ ra^t’ co^ ddo*n
Em o*i co’ nghe a^n ti`nh dda~ vang le^n
Đời không có em anh co`n bie^t’ ye^u ai
Khi em dda~ trong con tim anh nga`y tha’ng
Đời không có em anh se~ so^’ng ddo*n co^i
Xin em hãy cho anh mo^.t chu’t thuo*ng ye^u
Đời không có emanh buo^`n che^t’ ddi tho^i
Anh dda^y va^n~ ye^u va^~n ye^u ma~i em hoa`i
Đời không có em se song don coi

 

Thảo luận cho bài: "Đời Không Có Em"