Đôi Khuyên Bạc

Tác giả:

Làng bên vào đám tối nay chèo,

Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo.
Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc,
Giấu giếm nay nàng mới dám đeo.

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên,
Trai khôn thầm liếc, liếc thầm khen.
Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn,
Níu bà về để … tháo đôi khuyên .

Thảo luận cho bài: "Đôi Khuyên Bạc"