Đôi lạnh

Tác giả:

Chăn trở đêm dài đôi lạnh
Tình ngoảnh vào xin ấm ngoảnh ra

Thảo luận cho bài: "Đôi lạnh"