Đổi Ngôi

Tác giả:

Em về
khuất nẻo chân mây
Tôi đi
về phía cuối ngày
nắng rơi
Dối gian
từ mắt môi người
Chia tay
hoa cỏ ngậm ngùi lối xưa

Em về
có ánh trăng đưa
Tôi đi
đêm vỡ sao vừa đổi ngôi
Bây giờ
hai phía : em – tôi
Thì xin giữ lại
tóc người hương bay…

Phạm Ngọc

Thảo luận cho bài: "Đổi Ngôi"