Dời thuyền vào Dũng Cảng

Tác giả:

rạo ca di đĩnh hướng Ba Tân,
Thiên lý Sơn Thành đáo nhãn tân.
Nhất cảng tự phân thanh trọc thuỷ,
Đồng chu giao cảm tích kim nhân.
Ly gia hồ hải hào phi tạc,
Duyệt thế phong ba mộng tiệm chân.
Chỉ yếu bần nang nhàn quản lĩnh,
Yên hoa lang tạ dị hương xuân.
Dũng Cảng, Ba Tân, Sơn Thành là các địa danh ở vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Dời thuyền vào Dũng Cảng"