Đồi tranh

Tác giả:

Đồi tranh qua quên ngõ nhà anh dặn
Đò hẹn trăng chìm đồng trắng chiêm tim.

Thảo luận cho bài: "Đồi tranh"