Đối trướng phát khách 對帳發客 • Bán hàng đối trướng

Tác giả:

Sinh thục văn tự cách,
Tân xuân hựu phát khách.
Nhất nguyên chí thập nguyên,
Đa thiểu giá bình địch.
Hữu khách lai mãi chi,
Chỉ dĩ can lang bách.
Ngã văn tuy bất giai,
Khải bất xứng tam mạch.
Khách mãi giá hà liêm,
Bất xứng ngã bất dịch.
Trì lang khách thả quy,
Bất thụ ngã bất thích.
Khách khứ độc tư ta,
Văn tự nhất hà ách.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xáo xổi lối văn sẵn,
Tết đến bày hàng bán.
Từ một đến mười đồng,
Nhiều ít đã có hạn.
Có khách đến hỏi mua,
Đem một trăm cau dán.
Văn ta tuy chẳng hay,
Cũng đáng ba tiền chẵn.
Sao trả rẻ thế ư?
Rẻ quá ta không thuận.
Khách hãy mang cau về,
ế hàng ta chẳng quản.
Khách đi mình ngồi than:
“Chữ nghĩa cũng vận hạn!”.

Thảo luận cho bài: "Đối trướng phát khách 對帳發客 • Bán hàng đối trướng"