Đom đóm (I)

Tác giả:

Tình chết yểu lửa non lòng mới nhóm
Mây đêm trời mù đom đóm hoa rơi.

Thảo luận cho bài: "Đom đóm (I)"