Đồng dao

Tác giả:

Một đàn trẻ má phây phây
Phụ đồng cho nối, vỗ tay ba về
Đồng lên cho chóng đồng nghe
Quét ra cửa phố, quét về cung Nga
Ta tìm mua kẹo mạch nha
Cùng trầu cáy thắm môi, quà gửi lên
Cho cô Hằng chẳng đoàn viên
Trốn chồng cung Quảng cài then hãi đòn.

Thảo luận cho bài: "Đồng dao"