Đóng Đinh Thiên Chúa

Tác giả:

Chúa giáng sinh mang bình an cho nhân loại

Từ hai ngàn năm rồi nhân thế đã reo vui
Vì nước Trời lại mở cửa cho con cháu kẻ lưu đày
Và tội lỗi con người đã được Chúa lòng lành xoá bỏ
Chúa xuống thế không phải để làm vua nhân loại
Chúa xuống làm người để cho nhân thế đóng đinh
Vì Chúa muốn tự mình nêu gương cả của hy sinh
Chúa phải bị chính con người buộc tội
Chúa phải chết để con người biết hối lỗi
Tội con người nhờ hưởng ơn cứu chuộc sẽ được Chúa thứ tha
Và con người đã hát A-lê-lu-i-a
Vì Chúa đã chết và sống lại trong vinh hiển

Qua hai ngàn năm tin mừng được rao giảng
Con người không ngớt lời ca ngợi Chúa hằng ngày
Qùy lạy Chúa cao sang trong các đền thờ lộng lẫy
Và đuổi xô khi gặp Chúa vất vưởng ở ngoài đời
Nên con người đã đem cây Thập tự giá cắm đủ mọi nơi
Ðể cho mình vẫn hân hoan được đóng đinh Thiên Chúa
Bằng những đam mê phù phiếm của con người
Vì chỉ có khi nào Chúa còn bị đóng đinh trên cõi đời
Con người mới diễm phúc thấy mình đã hưởng ơn cứu chuộc

Thảo luận cho bài: "Đóng Đinh Thiên Chúa"