Đồng Hồ Náo

Tác giả:

Vì sợ người ta ngủ quá say,
Liều công đánh thức cả đêm ngày.
Giờ thì ghi nhớ mười hai tiếng,
Máy thánh thiêng liêng một sợi dây.
Chuông có hồi kêu người phải tỉnh,
Phút không khi nghĩ đất hằng xoay.
Khen cho tài ngủ người mình nhỉ,
Reo đã bao lâu cũng kệ thây.

trích: Câu Hỏi Văn Chương
copyright 1992 Vũ Huy Bá

Thảo luận cho bài: "Đồng Hồ Náo"