Đông Hồ

Tác giả:

Đông Hồ 東湖 (10/3/1936 – 25/3/1969) tên thật là Lâm Tấn Phác 林進璞 (Kỳ Phác), hiệu Đông Hồ – do ông sinh trưởng ở ven Đông Hồ ấn nguyệt, một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh, Thuỷ Cổ Nguyệt – chiết tự chữ Hồ. Ông sinh trưởng ở nơi cùng tịch, nên chữ Pháp, chữ Hán đều được học rất ít. Chỉ chuyên tự học tiếng Việt mà thành văn, thi tài. Từ năm 1923 đến năm 1933, viết cho Nam Phong tạp chí xuất bản ở Hà Nội, trong đó, làm văn nhiều hơn làm thơ. Năm 1935, nghỉ viết báo Nam Phong, chủ trương tuần báo Sống xuất bản ở Sài Gòn. Năm 1953, giám đốc Nhân loại tập san, xuất bản ở Sài Gòn, để làm cơ quan cho nhà xuất bản Bốn Phương và nhà sách Yiểm Yểm thư trang sáng lập từ năm 1950. Từ năm 1926 đến năm 1934, ông mở nhà nghĩa học trên bờ Đông Hồ lấy tên là Trí Đức học xá, chủ trương chuyên dạy bằng tiếng Việt, cổ động khuyến khích cho học trò và bè bạn tin tưởng ở tương lai Việt ngữ.

Tác phẩm:
– Thơ Đông Hồ (Nam ký thư quán, Hà Nội, 1932)
– Linh Phượng, tức Trác Chi lệ ký tập (Nam ký thư quán, Hà Nội, 1934)
– Cô gái xuân (thơ, Vị Giang văn khố, Nam Định, 1935)
– Những lỗi thường lầm trong sự học Quốc Văn (biên soạn chung với Trúc Hà, Trí Đức học xá, 1936)
– Hà Tiên thập cảnh (Bốn phương, Sài Gòn, 1960)
– Trinh trắng (thơ, Bốn phương, 1961)

Thảo luận cho bài: "Đông Hồ"