Động Huyền Không, phú đắc chữ “không”

Tác giả:

Cốc ám nham minh hựu nhất trùng,
Tâm phong như phiến nguyệt như cung.
Thiên niên thạch tuỷ kim thành nhũ,
Đồng ngã tôn trung tửu diệc không.
Động Huyền Không là động đẹp nhất ở núi Ngũ Hành, nay thuộc Đà Nẵng. Hai người bạn thơ đi cùng là Chí Đình và Minh Trọng, mỗi người cũng làm một bài theo hạn vận này.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Động Huyền Không, phú đắc chữ “không”"