Đồng loã

Tác giả:

Mắt thuốc mê đen ly cà phê đá
Mất cắp tim đồng loã chẳng đồn trình.

Thảo luận cho bài: "Đồng loã"