Đông Pha chơi Xích Bích

Tác giả:

Xích Bích hoành thiên lý,
Trường phong khoái thử du.
Thuỷ thiên song tố nguyệt,
Chủ khách nhất thiên chu.
Phiếm trạo lai không tế,
Xuy tiêu toạ thượng đầu.
Quan hà tiêu chiến huyết,
Thi tửu phá nhàn sầu.
Đông khứ đào thanh tráng,
Nam phi thước ảnh thâu.
Ngô thân chung vũ hoá,
Thế sự vấn giang lưu.
Sơn lạc bôi trung ảnh,
Tuyền minh chẩm thượng thu.
Hà thường cô hạc dạ,
Ngâm lưu khởi sa châu.

 
Tô Đông Pha năm 1082 chơi thuyền ở núi Xích Cơ nhưng tưởng nhầm đây là Xích Bích bên bờ Trường Giang nơi xưa quân Bắc Nguỵ thua trận thuỷ chiến bằng hoả công của liên quân Đông Ngô – Tây Thục năm 208.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đông Pha chơi Xích Bích"