Đồng sàng

Tác giả:

Tình khép ngủ mắt tim còn ngờ ngỏ
Đập hỏi thầm em mộng bỏ anh chưa.

Thảo luận cho bài: "Đồng sàng"