Đồng tiền hoẻn

Tác giả:

Cũng lò cũng bễ cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan.

Thảo luận cho bài: "Đồng tiền hoẻn"