Đốt lá

Tác giả:

Em chải tóc đi. Níu lời sao được mãi
Phút chia lòng rụng giữa vàng phai
Trong mắt ai, em đi, em bỏ lại
Áo đang hồng hôm ấy bỗng hồng phai

Ta tìm hồng phai trong những vàng phai
Lá đổ mãi miền em xa ngái
Màu áo thắm như lửa còn khắc khoải
Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Đốt lá"