Đốt mã

Tác giả:

Đừng đốt đô la Hôn đa đời mới
Chỉ xin em một áo gối đầu

Thảo luận cho bài: "Đốt mã"