Dự bão

Tác giả:

Biếc lộng bổng diều trăng gió sáo
Mộng xa bờ ai dự bão cho

Thảo luận cho bài: "Dự bão"