Du Đại Huệ sơn cảm chiếm • Chơi núi Đại Huệ cảm chiếm

Tác giả:

Ngã vị đăng sơn thì,
Chúng sơn dữ ngã tề.
Ngã ký đăng sơn thì,
Ngã thị chúng sơn đê.

 

Dịch nghĩa

Khi ta trèo lên núi,
Ta thấy các ngọn núi cũng ngang với ta.
Khi ta lên đến đỉnh núi rồi,
Ta thấy các ngọn núi đều thấp hơn ta.

 

(1892)

Bản dịch của Thương Châu

Khi ta lên đỉnh non xa,
Non xanh trăm ngọn như ta khác nào!
Khi ta lên tới đỉnh cao,
Non xanh trăm ngọn, ngọn nào bằng ta!

Thảo luận cho bài: "Du Đại Huệ sơn cảm chiếm • Chơi núi Đại Huệ cảm chiếm"