Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1

Tác giả:

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1

Tầm thường nhất lĩnh ỷ tình không
Mãn kính danh hoa bất tảo hồng
Tam ngũ mộc điều hoành giản xứ
Nhân gia nghi tại bạch vân trung

Dịch nghĩa

Một hòn núi tầm thường dựa vào nền trời quang đãng
Đầy lối đi là những bông hoa đẹp, chẳng ai quét dọn cánh hồng
Chỗ có dăm ba thanh gỗ bắc ngang suối
Người ta ngỡ nơi đây nhà ở trong đám mây trắng

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1"