Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2

Tác giả:

Điệp chướng trùng man tứ diện khai
Sổ cung bình khoáng túc đình đài
Thôn dân trùng cấu lai niên quán
Cộng đạo hành nhân phủng bích hồi

Dịch nghĩa

núi non điêp trùng mở ra bốn mặt
Có vài mảnh đất phẳng đủ cho đình đài mọc lên
Dân trong xóm lại xây dựng cái quán dành cho sang năm
Họ bảo nhau rằng sứ bộ sẽ bưng ngọc bích qua đây

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2"