Đu đủ và cam

Tác giả:

Năm trước bảo anh trồng đu đủ
Anh rằng: “Trồng để lại cho ai?
Tám tháng đu đủ mới có trái
Tôi mong về Nam trong nay mai”

Năm nay bên cạnh hàng đu đủ
Anh lại trồng thêm mấy gốc cam
Anh cười: “Mình có về trong ấy
Cây sẽ nhiều thêm trái Bắc Nam”
1958

Nguồn: Tế Hanh, Tiếng sóng, Nxb Văn học, 1960

Thảo luận cho bài: "Đu đủ và cam"