Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3

Tác giả:

Thành bắc môn đầu yên hoả đông,
Lâu đài nhất bán xạ cao không.
Thiên nhiên nhai tác Nga My thuỷ,
Tính nhập Nùng sơn vãn chiếu trung.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3"