Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5

Tác giả:

Ngũ phiếm phiếm khinh chu khứ vị hoàn,
Cô vân trú xứ thị cô sơn.
Cao lang chi tự mai hoa sấu,
Xuân tứ hồn như bệnh hạc nhàn.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5"