Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6

Tác giả:

Phất tụ đê khan tiếu bất ngôn,
Phong tình vị tận ám tiêu hồn.
Phách khai sổ bức tân đề tự,
Đạm hoá tam niên cựu tửu ngân.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6"