Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8

Tác giả:

Tung Lạc phong lưu vãng sự dư,
Cô bồng yên thuỷ lại tình sơ.
Tha niên nhất lạp tầm tăng khứ,
Thuỳ thức Hương Sơn lão thượng thư?

 

Tung Lạc
Núi Tung Sơn và sông Lạc Thuỷ ở Trung Quốc.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8"