Đùa Bạn Ở Tù

Tác giả:

Cái cách phong lưu, lọ phải cầu !
Bỗng đâu gặp những chuyện đâu đâu,
Một ngày hai bữa cơm kề cửa,
Nửa bước ra đi, lính phải hầu.
Trong tỉnh, mấy toà quan biết mặt
Ban công ba chữ gác ngang đầu. (1)
Nhà vuông thong thả nằm chơi mát,
Vùng vẫy tha hồ thế cũng âu !

(1) Ban công ba chữ : ba chữ khẩu, tạo thành hình cái gông.

Thảo luận cho bài: "Đùa Bạn Ở Tù"