Đùa tặng chàng Phan

Tác giả:

Bình sinh vị khẩu lãng thành chân,
Tiếu dữ Pha ông thoại hậu thân.
Tử cẩu vô nha thuỳ tốc ngã?
Dư duy hữu thiệt khởi thôi nhân.
Chi lan nhật ức đồng tâm lữ,
Phong vũ thiên giao nhất xứ thân.
Ky bạn thử thân câu hệ vật,
Thiếu niên đoan đích lược tri tân.

Phan sinh: xem chú thích bài “Dạ thoại thị Phan Hành Phủ”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đùa tặng chàng Phan"