Đừng Gian Dối (*)

Tác giả:


lv: Phạm Duy


make it better I know we can

lòng ta x thì hay

chân ta đi ta bước trên đường xa
sẽ không cần đợi ai dắt ta
ta yêu nhau nên sẽ đi nghìn nơi
chúng ta cùng dìu nhau tới

không ai dối ai, nào cần gì phải gian dối ai
chỉ cần x một mối tình

Đã biết sống với nhau

yêu nhau mãi mãi

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Gian Dối (*)"