Đứng trên sông Hào xem cá

Tác giả:

Lãnh lược ngư chân lạc,
Hào gian thú vị trường.
Lai du giai Huệ tử,
Tàng luận kỷ Mông Trang.
Vũ hậu ba thiêm nhị,
Phong tiền thạch toạ lương.
Mộng đồng hồ điệp huyễn,
Tiếu vi oanh cưu cuồng.
Vật ngã quân kham thích,
Giang hồ lưỡng cộng vong.
Thần tuỳ thu thuỷ viễn,
Thú hứng bạch âu đương.
Mặc mặc nhân cô ảnh,
Doanh doanh thuỷ nhất phương.
Nam minh hoàn biến hoá,
Lạc ý cánh dương dương.
Sông Hào ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sách “Thiên thu thuỷ”, sách “Trang tử” có chép câu chuyện tranh luận giữa Trang tử và Huệ tử trên cầu sông Hào về niềm vui của cá.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đứng trên sông Hào xem cá"