Được bổ vào viện hàn lâm sung chức biên tập học tỏ vẻ vui mừng làm

Tác giả:

Tạm biệt hoàn lai thử,
Cư nhiên nhất mệnh vinh.
Thư truyền thiên lộc phú,
Quan tưởng ngọc đường thanh.
Đắc lộ chiêm hào tuấn,
Vô tài đáp thánh minh.
Lương tiêu thu nguyệt hảo,
Đãi lậu viện trung hành.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Được bổ vào viện hàn lâm sung chức biên tập học tỏ vẻ vui mừng làm"