“Dưới giàn hoa thiên lý…”

Tác giả:

Dưới giàn hoa thiên lý
Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bước tới
Anh bỗng thành song đôi
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004

Thảo luận cho bài: "“Dưới giàn hoa thiên lý…”"