Dương cầm

Tác giả:

Đàn cổ mộng
dương cầm thu ngấn phím
Cánh nhạc di mùa nốt tím hoa mưa.

Thảo luận cho bài: "Dương cầm"