Đường Lên Nỗi Nhớ Chơi Vơi

Tác giả:

Đường lên nỗi nhớ chơi vơi
Đường lên nỗi nhớ
có tôi có người

Tà trăng còn vẳng tiếng cười
Đường lên nỗi nhớ
cút côi một mình

Thảo luận cho bài: "Đường Lên Nỗi Nhớ Chơi Vơi"