Dương liễu thôn

Tác giả:

Đào không gây thương nhớ
Mà liễu xui bồn chồn
Có gì đâu em nhỉ
Em về Dương liễu thôn.

Thảo luận cho bài: "Dương liễu thôn"