Đường về đỉnh giác

Tác giả:

Đi hết đường Gươm, sẽ hiện ra
Đường Tơ cao thấp gió mưa sa…
Bên kia rừng biển đường Tu đấy;
Vượt dốc Thơ về đỉnh Thích Ca.
(15/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Đường về đỉnh giác"