Đường xa nghĩ nỗi…

Tác giả:

Long-thành đâu nhỉ?  Phượng-thành mô?
Lê, Nguyễn: hai giòng lệ cố đô!
Lệ chảy… chảy xuôi… tràn bến Nghé;
Giật mình! Nam hải sóng lô xô…

Thảo luận cho bài: "Đường xa nghĩ nỗi…"