Duyên Kì Ngộ

Tác giả:

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành, (1) 
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh. 
Tấc gang tay họa thơ không dứt, 
Gần gụi cung dương lá vẫn lành. 
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện, 
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh. 
Tuy không thả lá trôi dòng ngự, (2) 
Chim tới vườn đào thế mới xinh. 

(1) Do câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” tức có duyên thì xa ngàn dặm cũng gặp nhau . 
(2) Do tích lá thắm đề thơ mà ra, ngày xưa có một cung nữ viết thư thả dòng sông cho trôi từ trong hoàng thành ra ngoài, hẽ ai vớt được thì sẽ lấy làm chồng, và Vu Hựu là thanh niên đã được diẽm phúc ấy . 

Thảo luận cho bài: "Duyên Kì Ngộ"