Em đến

Tác giả:

Em đến
áo lùa
trời bỗng sau mưa
Mắt vạn niên thanh
trưa hồ thủy
Nắng lục giàn mi thiên lý
Tóc hè
nghe ngờ ngợ may thu

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Em đến"