Em Ðến

Tác giả:

Em đến
áo lùa
trời bỗng sau mưa
Mắt vạn niên thanh
trưa hồ thủy
Nắng lục giàn mi thiên lý

Tóc hè
nghe ngờ ngợ may thu

Thảo luận cho bài: "Em Ðến"