Em Ở Ðâu Trong Ðêm Mắc Gió

Tác giả:

Thoắt bên trái, rồi trăng bên phải

Dõi ta chi về núi quạnh hiu
Dốc quanh co, oan ương, trầm ngải
Ðường một chiều, không thể không theo

Trăm ngã rẽ về đâu ai biết
Ngàn trạm ngừng bỏ cuộc sao đang
Chạy lếch thếch, chạy không dám mệt
Buồn hay vui thì cũng nhớ nàng

Em ở đâu trong đêm mắc gió
Không điện thư, không một cú phôn
Thuốc đắng nghét hút chừng cháy cổ
Thở xanh um từng đám mây buồn

Trăng tọc mạch dòm qua cửa sổ
Ta dang tay nằm kiểu xong đời
Lòng băng hoại trôi trong bể khổ
Em ở đâu, rừng nản, đêm vơị

Thảo luận cho bài: "Em Ở Ðâu Trong Ðêm Mắc Gió"