Em Tặng Quạt

Tác giả:

Lần đầu em tặng quạt anh,

Mở ra như thể nửa vành vầng trăng .
Tay cầm phơ phất líu lăng
Nửa như gió thổi, nửa bằng chim bay .
Vật thường sâu sắc ai hay
Đeâm đên gìn giữ, ngày ngày nâng niu
Gần cùng trộn lẫn hơi yêu;
Cách xa, xin gởi hồn theo quạt nồng

31-8-1965

Thảo luận cho bài: "Em Tặng Quạt"