Em Tập Chải Răng

Tác giả:

Em Tập Chải Răng

 Nguyễn Ngọc Thiện


 

1, 2, 3, 4; 4, 3, 2, 1
1, 2, 3, 4; 4, 3, 2, 1
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1

Với bàn chải trong tay, em chải răng một mình
Thêm một lớp kem thơm, em chải cho đều tay

1, 2, 3, 4; 4, 3, 2, 1
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1

Với bàn chải xinh xinh, em chải răng một mình
Sau mỗi bữa ăn xong, em chải răng thật chăm

( hát lại từ đầu )

Em chải răng thật chăm !
Em chải răng thật chăm !
Em chải răng thật chăm !

 

Thảo luận cho bài: "Em Tập Chải Răng"