Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm (*)

Tác giả:

Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm (*)

 Vũ Ngọc Quang 

Thảo luận cho bài: "Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm (*)"