Fôngtenblô

Tác giả:

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

Lỗi ngỏ nắng biệt mùa phong ủ đỏ
Fôngtenblô tình bỏ nhỏ lá thu

Thảo luận cho bài: "Fôngtenblô"