Forget me not

Tác giả:

Lòng hoa chưa quên tình em đã vội
Lưu ly lời gọi tím lối chia ly.
Forget me not: hoa “Đừng quên”, còn có tên là Lưu ly.

Thảo luận cho bài: "Forget me not"